Skip to content

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 2020r. (pobierz)

I. WSTĘP

Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.
Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
 2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
 5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:
  – bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
  – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
  – wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
  – członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
 6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie
  pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich
  uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
 7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich
  udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
 8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa.
  Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
 9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
 2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
  a) funkcjonariuszy Policji,
  b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
  c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
  d) strażników Straży Leśnej,
  e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
  g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.
 2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
 3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
– Ustawy Prawo wodne,
– Ustawy prawo o ochronie środowiska,
– Ustawy o rybactwie śródlądowym,
– Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
– Ustawy o lasach,
– Ustawy o ochronie przyrody,
– Ustawy o ochronie zwierząt,
oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.