Skip to content

Egzamin – karta wędkarska

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe zarządy okręgów PZW, z zatrzeżeniem, że
1. egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,
2. z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna.

  1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty:
    1) wędkarskiej – jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, (głównie PZW)
    2) łowiectwa podwodnego – jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (m.in. PTTK, LOK)
    oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.
  2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
  3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

Wymagane dokumenty

Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.

Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).

Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.

Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Opłaty

– Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.
– Opłata skarbowa w znakach za wniosek o wydanie karty wynosi 5 zł, za załącznik 0,50 zł.

Miejsce złożenia

Właściwe Starostwo dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.–o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. Nr 66, poz. 750; z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Zobacz – Jak uzyskać Kartę Wędkarską – krok po kroku

Zobacz – Jak zostać Wędkarzem, Członkiem PZW – krok po kroku