Skip to content

LGR ZALEW SZCZECIŃSKI

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

DOPOSAŻENIE SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ DZIAŁAJĄCEJ
NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW SZCZECIŃSKI
– ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU TERENOWEGO

Cel operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w specjalistyczny pojazd terenowy. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa. Stop kłusownictwu.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński, zakup specjalistycznego pojazdu terenowego – podstawowe informacje.

Umowa o dofinansowanie nr 00179-6523.2-SW1610240/18/19 z dnia 01.02.2019 r. zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Nazwa operacji:

Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński – zakup specjalistycznego pojazdu terenowego.

Ogólny cel operacji:

Operacja w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD w ramach celu „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu” obejmującej „Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu”. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Cel szczegółowy LSR:

Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.

Cel szczegółowy LSR:

Stop kłusownictwu.

Celem operacji jest doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w specjalistyczny pojazd terenowy. Dzięki temu SSR będzie mogło prowadzić w sposób bardziej efektywny patrole pieszo – samochodowe. Samochód terenowy umożliwi SSR dojazd do najtrudniejszych punktów położonych na terenie LGD. Wzmożona ilość patroli w dużej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nad naszymi wodami oraz do zmniejszenia kłusownictwa, a to z kolei może przyciągnąć większą ilość turystów, którzy aktywnie będą wypoczywać nad naszymi wodami.

Społeczna Straż Rybacka (SSR) działa na podstawie art.24, art.25, art.26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652). Jako organizacja charytatywna współdziała z Państwową Straż Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.