Skip to content

Jak zostać Członkiem PZW?

 

Jak zostać członkiem PZW  – krok po kroku.

  • Podstawowym warunkiem uzyskania członkostwa w PZW  jest posiadanie karty wędkarskiej (zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są: dzieci i młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polce czasowo).
  • Jeśli chodzi o cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo, którzy chcą wędkować wodach PZW to  wystarczy, że wykupią odpowiednie dla nich zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych. Oczywiście, nie ma statutowych przeszkód, aby po opłaceniu składek, stali się oni członkami PZW.
  • Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r., z późniejszymi zmianami.
  • Karty wędkarskie wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego – po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie, 1 zdjęcia i wniesieniu obowiązującej opłaty za wydanie karty wędkarskiej.
  • Egzamin na kartę wędkarską można zdać w kołach terenowych PZW.
  • Z kartą wędkarską należy udać się do Koła PZW (wykaz na stronie internetowej www.pzwszczecin.com) w celu wystawienia Legitymacji Członkowskiej (niezbędne będzie posiadanie aktualnego zdjęcia).
  • Warto wiedzieć, iż samo posiadanie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do wędkowania. Konieczne jest wniesienie składki członkowskiej (corocznie – każdego roku kalendarzowego) oraz składek rocznych (corocznie – każdego roku kalendarzowego ) na zagospodarowanie i ochronę wód  lub składek okresowych na zagospodarowanie i ochronę wód  (obowiązujących na dany rok kalendarzowy).
  • Z uzyskaną legitymacją członkowską można wnieść składki roczne obowiązujące na wodach Okręgu PZW (ważne jedynie na dany rok kalendarzowy). Do opłat tych wlicza się:
   • Składka Członkowska;
   • Wpisowe (w przypadku pierwszej opłaty, a także jeżeli kolejna opłata nie została dokonana do 30 kwietnia b.r.);
   • Składka okręgowa na zagospodarowanie i ochronę wód, na wody nizinne, bądź górskie (zawiera składkę nizinną), uprawniająca do wędkowania na wodach wpisanych do „Zezwolenia na amatorski połów ryb” – otrzymywanym w czasie opłacania składek. Zezwolenie to uprawnia także do wędkowania na wodach innych dzierżawców wód, z którymi Okręg podpisał stosowne porozumienia. Wykaz wód został umieszczony na stronie internetowej Okręgu PZW oraz w „Zezwolenia na amatorski połów ryb”  ).

  Prawa wędkującego na wodach PZW

  • Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz na podstawie zbioru przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa w Okręgu PZW, opublikowanych w „Zezwoleniu na amatorski połów ryb”.

  – Członek PZW – osoba, która wykupiła składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy.
  – Niezrzeszony – osoba która posiada kartę wędkarką, ale nie wykupiła składki członkowskiej na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01. – 31.12. b.r.

  • Prawo do wędkowania na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
  • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej opieki.
  • Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

  – bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

  – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad ustalonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

  –  wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

  – członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu ww. uregulowań.

  • Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
  • Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom (niezrzeszonym w PZW) wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

  Składki okręgowe PZW są ważne jedynie na rok kalendarzowy (01.01. – 31.12. b.r.)

       Składki okresowe są ważne od daty do daty.

  Wszystkie przepisy dotyczące zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Szczecinie  znajdują się w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz w zbiorze przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa w Okręgu PZW w Szczecin – opublikowane w Zezwoleniu i na naszej stronie internetowej.